RODO

KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

CHEMADIN  EXPORT Sp.  z o. o.  z siedzibą 25 – 522,  Kielce, ul. Nowy Świat 28

Administratorem danych osobowych jest CHEMADIN EXPORT  Sp.  z o. o.

z siedzibą 25 – 522,  Kielce, ul. Nowy Świat 28

 

Administrator informuje, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta  – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;
  2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji przez CHEMADIN EXPORT Sp. z o. o. z siedzibą 25 – 522,  Kielce, ul. Nowy Świat 28
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez CHEMADIN EXPORT   z o. o. z siedzibą 25 – 522,  Kielce, ul. Nowy Świat 28 polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy ściśle współpracujący z Administratorem na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
  9. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą; Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach CHEMADIN  EXPORT Sp.  z o. o. z siedzibą 25 – 522,  Kielce, ul. Nowy Świat 28.  Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizacje usługi w CHEMADIN  EXPORT Sp.  z o. o. z siedzibą 25 – 522,  Kielce, ul. Nowy Świat 28
  10. Informujemy również, że CHEMADIN EXPORT Sp. z o. o. z siedzibą 25 – 522 Kielce, ul. Nowy Świat 28, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.